STATUT 

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

WESOŁE PSZCZÓŁKI

W CHORZOWIE

  

  

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niepubliczne Przedszkole Wesołe Pszczółki zwane dalej „przedszkolem” jest placówką niepubliczną.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Chorzowie, ul. Hajducka 12, 41-500 Chorzów.

3. Organem prowadzącym jest Beata Wróblewska.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Celem przedszkola jest:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności;

b) intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

c) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

d) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

e) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

f) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

g) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

i) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

j) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

k) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkola realizowane są w następujących obszarach:

a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;

c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

i) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

ł) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

m) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

n) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3. Przedszkole współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci
i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

4. Poprzez wycieczki krajoznawcze wycieczki do różnych organizacji i instytucji, kultywowanie tradycji oraz dyskusje, przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej.

5. Przedszkole realizuje zadania w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁAŃ

§ 3

1. Organami przedszkola są: dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna.

  1. Dyrektor Przedszkola kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym spawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz.

  2. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością placówki,

b) koordynowanie opieki nad dziećmi,

  1. współpraca z rodzicami,

d) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarcze obsługi Przedszkola

e) dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie

f) opracowanie mierzenia jakości pracy Przedszkola z uwzględnieniem lokalnych potrzeb,

g) opracowanie zakresu obowiązków pracowników Przedszkola

h) zatrudnianie pracowników Przedszkola,

i) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego,

j) rozwiązywanie konfliktów pracowniczych,

k) stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju,

l) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

ł) na czas nieobecności Dyrektora wyznacza on nauczyciela zastępcę, który w tym okresie pełni obowiązki Dyrektora Przedszkola,

 

§ 4

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowe zebrania zgodnie z harmonogramem.

4. Nauczycieli oraz wszystkich pracowników pedagogicznych obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał z posiedzenia rady.

5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:

a) ustalanie pod względem merytorycznym ,rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d) proponowanie Dyrektorowi cykli wykładów i warsztatów dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych,

 

Rozdział IV

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

N A U C Z Y C I E L E

§ 5

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny.

3. Nauczyciele przedszkola posiadają udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania zgodne z wymogami określonymi przez MEN.

4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy o pracę lub inne umowy cywilno- prawne.

 

§ 6

1. Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:

a) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami),

b) planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej opartej na pełnej

znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego, opracowywania miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej,

c) prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

d) prowadzenia dokumentacji swojej pracy,

e) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,

f) współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,

 

2. Nauczyciel ma prawo do rozwoju, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego a w szczególności do:

a) formułowania autorskich programów nauczania za zgodą Dyrektora Przedszkola,

b) decydowania o podręcznikach, środkach i metodach wychowawczych,

c) inicjowania i organizowania imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym.

3. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie umowy pracę,która to określa wynagrodzenie nauczyciela.

4. Nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganiem ich postanowień, przestrzegać Statutu Przedszkola, przestrzegać tajemnicy służbowej.

5. Wymiar czasu pracy nauczyciela to 40 godz. tygodniowo.

6. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci za cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

 

P R A C O W N I C Y N I E P E D A G O G I C Z N I

§ 7

1. Pracowników administracji i obsługi w przedszkolu zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę.

2.Podstawowym zadaniem zatrudnionych w przedszkolu pracowników administracyjnych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

4. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

5. Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do:

a) przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz przepisów pożarowych,

b) przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich oraz ważności pracowniczych książeczek zdrowia,

c) czuwania nad bezpieczeństwem dzieci,

d) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały,

e) dbania o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegania zasad współżycia społecznego,

f) przestrzegania tajemnicy służbowej,

g) wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce.

 

Rozdział V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Dzieci mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym,

d) korzystania z porady specjalistów za zgodą rodziców,

2. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

3. W przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw.

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.

5. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie.

7. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.

8. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel przedszkola takich objawów jak: utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, biegunka, to na wniosek dyrektora lub wychowawcy grupy rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. Brak takiego zaświadczenia powoduje nie przyjęcie dziecka do przedszkola do momentu ustania objawów.

9. Rodzice wyrażają zgodę na badanie przez psychologa, logopedę, innych specjalistów oraz na udział w zajęciach z w/w specjalistami.

 

Rozdział VI

RODZICE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych swojego dziecka,

c) uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

d) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

e) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

f) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzegania umowy cywilno- prawnej,

b) przestrzeganie statutu,

c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

e) informowanie personelu placówki o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

f) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

g) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

h) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

i) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

3. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

4. Obowiązkiem rodziców, w pierwszych dniach września, jest złożenie oświadczenia dotyczącego osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

6. Zakaz dotyczący nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczony przez orzeczenie sądowe.

7. Upoważnienie do odbioru dziecka jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Można je cofnąć w każdym momencie.

8. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania dziecka do sali przedszkolnej i przekazania pod opiekę nauczycielowi. Nie dopuszczalne jest zostawianie dziecka przed bramą przedszkola.

9. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

Rozdział VII

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 10

1. Przedszkole jest niepubliczną placówką opiekuńczo–wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa dzieci w zbliżonym wieku.

3. Grupa dzieci liczy maksymalnie do 25 osób.

4. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00-18.00.

5. Przewiduje się posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.

6. Usługi świadczone w przedszkolu są odpłatne.

7. Czas pracy przedszkola może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska.

8. Dopuszcza się utworzenie oddziału integracyjnego, sprawowanie i organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. Na terenie przedszkola mogą być organizowane zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla dzieci.

 

§ 11

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej, programu wychowania w przedszkolu wybranego spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu, programów własnych, autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola.

2. W przedszkolu wyboru programu wychowania dokonują nauczyciele, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.

3. Na wniosek nauczyciela, dyrektor dopuszcza do użytku program wychowania w przedszkolu.

4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

8. Dzieciom zapewnia się możliwość udziału w zajęciach dodatkowych zgodnych z oczekiwaniami rodziców.

9. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości.

 

§ 12

1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie.

2. Dzieci sześcioletnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

3. Czas pobytu dziecka sześcioletniego w przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

4. Dzieci 5 letnie mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wakacje letnie, epidemia grypy itp.) przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.

7. Dyrektor powierza każdy oddział opiece co najmniej jednemu nauczycielowi zgodnie z kwalifikacjami.

8. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu.

9. W oddziale dzieci 3 letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.

10. W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnia się specjalistów, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich rodzicami.

11. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

 

§ 13

1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z opłaty stałej i opłaty za wyżywienie.

2. Opłaty wskazane w pkt1 niniejszego paragrafu ustala organ prowadzący.

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania opłaty stałej.

4. Opłaty od rodziców pobierane do 5 dnia każdego miesiąca.

 

§ 14

1. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom, rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a) diagnozowanie środowiska wychowanków,

b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania,

c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e) wspieranie dziecka uzdolnionego,

f) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli oraz rodziców w tym zakresie,

g) prowadzenie edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pracownikami przedszkola, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, podmiotami działającymi na rzecz rodziny
oraz dzieci.

 

§ 15

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym

b) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli

2. Szczegółowe zasady udzielania w przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala Dyrektor przedszkola.

 

§ 16

1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów dziecka) złożony u dyrektora.

3. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, rewalidacyjnymi, wczesnym wspomaganiem rozwoju, oraz uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego wymaga zgody rodziców.

 

Rozdział VIII

ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

§ 17

1. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się przez cały rok kalendarzowy.

2. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie i złożenie "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola" oraz zawarcie umowy cywilno- prawnej.

3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o kolejności przyjęcia dziecka decyduje Dyrektor.

4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedstawieniu przez rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznej, określające ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

5. Przedszkole zapewnia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne, realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

§ 18

1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku, gdy:

a) rodzice zalegaj z opłatami za przedszkole za 1 miesiąc i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez przedszkole terminie,

b) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców,

c) nastąpił brak współpracy pomiędzy Przedszkolem a Usługobiorcą,

 

 

Rozdział IX

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 19

1. Środki finansowe przeznaczone na działalność przedszkola pochodzą z :

a) dotacji z budżetu gminy,

b) wpłat rodziców (opiekunów prawnych),

c) darowizn sponsorów na rzecz przedszkola.

2. Działalność przedszkola może być dofinansowana przez UE oraz budżet państwa.

3. Opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci ustalane są w umowie cywilno-prawnej zawieranej pomiędzy przedszkolem a Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka i określają wysokość:

a) miesięcznego czesnego,

b) zajęć dodatkowych,

c) dziennej stawki żywieniowej,

d) dodatkowego wynagrodzenia za usługi świadczone ponad normę czasu pracy przedszkola.

4. Prowadzenie przedszkola ma charakter prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej.

 

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Uchwalenie nowego Statutu lub wprowadzenie zmian do obecnego, jak , jak też decyzja o likwidacji Przedszkola należą do kompetencji osoby prowadzącej przedszkole.

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie przez dyrektora przedszkola.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku.