REGULAMIN PRZEDSZKOLA „WESOŁE PSZCZÓŁKI”

 

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 600do 1800.

 2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godziny 815i odbierania
  w ustalonych porach, począwszy od godziny 13
  00.

 3. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie, rodzeństwo powyżej 16 roku życia po uprzednim pisemnym powiadomieniu dyrektora.

 4. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.

 5. Spóźnienie dziecka do przedszkola oraz opóźnienie związane z odbiorem dziecka należy zgłosić telefonicznie.

 6. Nie odebranie dziecka do godziny 1800, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomienie właściwych organów policji.

 7. Do przedszkola nie wolno przyprowadzić dzieci chorych. W uzasadnionych przypadkach nauczycielki mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

 8. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola.

 9. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach (do 5 dnia każdego miesiąca).

 10. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora lub nauczycieli prowadzących grupę przed rozpoczęciem miesiąca.

 11. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli – wychowawców.

 12. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować w formie pisemnej do dyrektora przedszkola.

 13. Wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku roku szkolnego.

 14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola oraz pozostawione w przedszkolu przez rodziców.

 15. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.

 16. Regulamin uzgodniono z Radą Pedagogiczną.